365bet国际版本网址,官方网站

机关各部门七月综合业绩考核计分及排名

  
自查分
考评分
专项
加分
总分
排名
上月
排名
   
安全稽查部
80+20
78
8
86
1
2
部门考勤率:96.33%,扣2
企业管理部
80+6
76
10
86
1
2
部门考勤率:91%,扣4
 
78+6
76
8
84
3
1
部门考勤率:93.5%,扣4
基建办公室
80+8
76
8
84
3
11
部门考勤率:92%,扣4
办公室
80+4
78
4
82
5
5
部门考勤率:99%,扣2
事务管理部
80+4
76
6
82
5
5
部门考勤率:92%,扣4
人力资源部
78+8
78
2
80
7
12
部门考勤率:98.33%,扣2
审计室
80+2
76
4
80
7
5
部门考勤率:90%,扣4
保卫处
80+2
76
2
78
9
5
部门考勤率:90%,扣4
设备技术部
80+6
72
6
78
9
5
部门考勤率:57.67%,扣8
财务部
80
72
6
78
9
12
部门考勤率:89.2%,扣8
信息中心
80+2
76
2
78
9
12
部门考勤率:90.33%,扣4
生产经营部
80
72
6
78
9
2
部门考勤率:69.25%,扣8
 
80+4
72
4
76
14
5
部门考勤率:78%,扣8
营收考核部
80
72
 
72
15
12
部门考勤率:80.25%,扣8
XML 地图 | Sitemap 地图